Datblygu strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Mae gweithgaredd marchnata unrhyw fudiad neu sefydliad wedi esblygu dros y blynyddoedd gyda chyfryngau cymdeithasol yn dod yn rhan gynyddol ddylanwadol o unrhyw weithgaredd. Mae’r pandemic Covid-19 wedi amlygu’r pwysigrwydd yr angen i gadw mewn cysylltiad â chwsmeriaid a chadw eich busnes chi ym mlaen meddyliau pobol fydd, rydym i gyd yn gobeithio, yn dychwelyd fel cwsmeriaid.

Mae rhai ohonoch wedi parhau i weithredu drwy’r pandemic, gydag ambell i fusnes ac unigolyn wedi rhagori wrth hyrwyddo eu brandiau, cynnyrch a gwasanaethau trwy gyfryngau cymdeithasol. Fe fyddwn yn rhannu enghreifftiau o’r arfer da hwn dros yr wythnosau nesaf.

Hoffwn rannu efo chi heddiw fframwaith strategaeth ddigidol gallwch ddefnyddio i ddechrau, cynyddu neu ehangu’r gwaith yr ydych yn ei wneud ar-lein yn y byd digidol.

Lle i ddechrau?

Gyda’r newid parhaol yn algorithmau’r gwahanol lwyfannau a chyllidebau yn tynhau mae’n hanfodol cael strategaeth glir a syml er mwyn sicrhau’r  adenillion ar fuddsoddiad orau posib.

Nod y strategaeth hon yw cynnig llwybr clir a syml fydd yn eich galluogi i weithredu’n effeithiol, o safbwynt cyllidebol ac o safbwynt rheoli amser wrth roi’r gallu i chi fesuro effaith eich gweithgaredd.

Mae Cyfryngau Cymdeithasol yn eich galluogi i ddweud eich stori, ymwneud a’ch cefnogwyr a chwsmeriaid a chael canlyniadau, canlyniadau mesuradwy.

Mae 8 cam i’r strategaeth

Isod rwy’n amlinellu’r 8 cam a dros yr wythnosau nesaf mi fydda’i yn mynd i ragor o fanylder ynglŷn â gweithredu’r camau.

Cam 1 – Diffiniwch swyddogaeth cyfryngau cymdeithasol o fewn eich strategaeth marchnata ehangach.  Sut bydd eich gweithgaredd ar gyfryngau cymdeithasol yn cysylltu efo’ch gwefan, gwaith hyrwyddo digwyddiadau ac ymgyrchoedd? A fydd y gwaith yn gyd fynd a’ch marchnata drwy e-byst?

Cam 2 – Penderfynwch beth yn union hoffwch ei gyflawni trwy weithredu’r strategaeth.

Prif gryfder rhwydweithiau cymdeithasol yw eu gallu i gryfhau’r cysylltiad rhyngoch chi a’ch cymuned. Unwaith mae ei eich targedau wedi eu gosod ewch ati i benderfynu sut bydd llwyddiant yn edrych a pha metrig byddwch yn defnyddio i fesuro’r llwyddiant. Os taw ymwneud a’ch cymuned yw’r nod gallwch fesur llwyddiant trwy’r lefel o ymateb neu’r nifer o weithiau mae hashnod benodol yn cael ei rannu.

Cam 3 – Adnabod eich cynulleidfa

Pwy yw eich cynulleidfa? Oes un benodol neu oes casgliad o “personas” gwahanol sy’n creu eich cynulleidfa? Sut mae gwasanaethu’r canlynol?

Cwsmeriaid, noddwyr, buddsoddwyr, cyflenwyr a phartneriaid. Efallai fod gennych gymuned unigryw yr ydych yn ymwneud a nhw? Meddyliwch am bwy yn union hoffech chi glywed eich negeseuon a phaham?

O ddeall eich cynulleidfa bydd ffocws clir i’ch gweithgaredd, dim gwastraffu amser, egni ac adnoddau ar gyrraedd pobol sydd a ddim diddordeb yn eich gweithgaredd, cynnyrch neu ddigwyddiad. Bydd hyn yn eich galluogi i greu targedau realistig a nodau cyflawnadwy.

Cam 4 – Dewis y llwyfannau cywir

Llwyfanau Poblogaidd 2020

O adnabod eich cynulleidfa gallwch yna benderfynu pa lwyfannau y dylid ei defnyddio. Lle mae eich cynulleidfa yn trigo, ar ba lwyfannau? Pryd maent ar-lein? Pa fath o gynnwys sy’n gweithio efo’r gynulleidfa? Mae’n debyg taw Facebook fydd y llwyfan mwyaf poblogaidd ymysg y mwyafrif o’ch cynulleidfa darged posib, gyda Twitter, Instagram, Pinterest a YouTube yn y “mix”. Sut gallwch ddefnyddio TikTok? Oes pwynt?

Mae poblogrwydd Instagram a Pinterest ymysg sectorau sydd â chynnyrch “gweledol” i hyrwyddo yn cynyddu a trwy gysylltiad Instagram â Facebook mae modd targedu defnyddwyr yn yr un modd a Facebook. Mae sectorau bwyd, twristiaeth a chrefft yn rhai sy’n gallu cael budd sylweddol o’r llwyfannau hyn.

Mi wna’i edrych mewn rhagor o fanylder ar nodweddion y gwahanol llwyfannau dros yr wythnosau i ddod.

Cam 5 – Creu strategaeth cynnwys

Wrth greu strategaeth canolbwyntiwch ar sut mae creu stori sy’n cyfleu hanfod eich gweithgaredd.

Pa negeseuon sydd wedi taro deuddeg gyda’ch cynulleidfa yn y gorffennol? Datblygwch gategorïau cynnwys, cynnwys o ddigwyddiadau, hintiau handi, manylion am eich gwasanaethau.

Y math o gynnwys

Lluniau, fideos, graffeg, testun… Fe ddylech rannu amrywiaeth o gynnwys ar draws eich llwyfannau. Mae cynnwys weledol yn denu sylw cynulleidfaoedd. Mae tomen o lwyfannau a theclynnau ar gael heddiw ar gyfer creu cynnwys gweledol proffesiynol yn rhwydd. Eto fe fydda’i yn canolbwyntio ar meddalwedd a llwyfannau creu cynnwys gallwch ei ddefnyddio mewn erthygl benodol.

Mae yna peryg y gall un neu fwy o’r rhwydweithiau cymdeithasol diflannu dros nos, mae’n hanfodol felly sicrhau fod eich gweithgaredd cymdeithasol ddim wedi ei gyfyngu i’r rhwydweithiau cymdeithasol yn unig. Mae sicrhau gweithgaredd effeithiol trwy e-bost yn hanfodol, yn wir dylid sicrhau fod eich gweithgaredd ar y cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys ymgyrchoedd i recriwtio aelodau i’ch rhestr e-bost.

Amserlennu

Bydd creu calendr cynnwys yn eich galluogi i roi trefn ar eich gweithgaredd. Os ydych yn gweithredu fel tîm bydd hyn yn eich galluogi i reoli a chydreoli ymgyrchoedd a pharatoi deunyddiau o flaen llaw. Mae angen sicrhau fod yr amledd o’ch gweithgaredd yn sicrhau amlygrwydd i chi wrth adael digon o amser i chi medru rheoli eich cymuned, ymateb i’r gymuned, rhannu cynnwys o bwys a mesuro dylanwad eich gweithgaredd. Darganfod y balans yw’r allwedd, bydd greu gormod o gynnwys yn arwain at fethiant i reoli ac ymwneud a’ch cymuned a mesuro dylanwad, tra bydd creu dim digon o gynnwys yn golygu diffyg creu argraff, yn sgil hyn bydd ddim dylanwad i fesur.

Cam 6 – Ymwneud

Mae cyfryngau cymdeithasol yn fwy na llwyfan cyhoeddi, mae’n ofod i chi mynnu sylw’r gynulleidfa, cysylltu â’ch cefnogwyr ac adeiladu cymuned a cael sgwrs a nhw.

Mae’n hanfodol eich bod yn ymateb i gwestiynau, ymholiadau a negeseuon lle rydych wedi eich tagio. Mae pobol yn disgwyl i’ch llais fod yn fwy ffurfiol o fewn eich gwefan ac e-byst, ond mae cyfryngau cymdeithasol yn gyfle i chi fod yn fwy anffurfiol, mae pobol yn gwerthfawrogi hiwmor ac ymatebion prydlon.

Sut i ddosrannu’ch amser 

20% Creu a Churadu cynnwys

10% Cydweithio a’r tîm

10% Adolygu perfformiad y gorffennol

25% Cynllunio ac ymchwilio

35% Ymwneud a’ch cynulleidfa a chymuned

Cam 7 – Cenhadu a chroes hyrwyddo

Datblygwch genhadon ar gyfer eich gweithgareddau, aelodau o’ch cynulleidfa darged gall rhoi elfen o ddilysrwydd i’ch gwaith. Rhannwch gynnwys o flaen llaw efo’ch cenhadon, datblygwch berthynas a hwy.

Peidiwch â dibynnu ar gyfathrebiad a’ch cenhadon trwy gyfryngau cymdeithasol yn unig, e-bostiwch, ffoniwch. Mae’n werth treulio amser yn adeiladu’r perthnasau yma.

Cam 8 – Mesuro a chadw trac

Mae’n hanfodol heddiw medru dangos effaith a gwerth eich ymdrechion ar gyfryngau cymdeithasol, mae’r teclynnau ar gael yn rhad ac am ddim o fewn y prif blatfformau i ddangos y lefel o gyrhaeddiad ac ymwneud mewn perthynas â’r cynnwys a rannwyd. Mae cadw cofnodion yn help os oes disgwyl i chi baratoi adroddiadau blynyddol ac mae’r gallu i ddangos canlyniadau i’ch strategaeth a gweithgaredd yn medru cyfiawnhau eich effeithlonrwydd i arianwyr a buddsoddwyr.

Mae hefyd angen ystyried y gymhareb rhwng yr amser a chost a fuddsoddwyd mewn ymgyrch yn erbyn ei llwyddiant. Pa fath o gynnwys sy’n adennill, ac yn bwysicach pa fath o gynnwys sy’n adennill yn gynt? Gall hyn helpu wrth gynllunio a pharatoi cyllideb ar gyfer eich gweithgaredd am y flwyddyn i ddod.

I gloi

Mae eich amser yn werthfawr, gwnewch y mwyaf ohono. Defnyddiwch y llwyfannau bydd yn arbed eich amser, a pheidiwch orwneud eich ymdrechion. “Less is more” ys dywed y Sais…..

Edrychaf ymalen i rannu y camau gweithredu perthnasol dros yr wythnosau i ddod.

Huw @yrawrgymareg

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .